Hkkjr ljdkj

izoklh Hkkjrh; dk;Z ea=ky;

jkT; lHkk

vrkjkafdr izu la[;k 78

05 fnlEcj] 2013 dks mkj fn, tkus ds fy,

 

Hkkjrh;ksa ij uhrkdr uhfr dk foijhr izHkko

 

78- Mk utek , gsirqYyk%

 

D;k izoklh Hkkjrh; dk;Z ea=h ;g crkus dh d``ik djsaxs fd%

d % D;k uhrkdr uhfr ds ykxw gksus ds i'pkr~ [kkM+h ns'kksa esa dk;Zjr Hkkjrh;ksa ij foijhr izHkko iM+k gS] ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS(

[k % vkt dh rkjh[k rd Hkkjrh; nwrkokl rFkk dkalqysV dks Hkkjrh; dkexkjksa ls Hkkjr okil vkus ds fy, vkikr izek.k i= bZlh izkIr djus ds fy, fdrus vkosnu izkIr gq, gSa rFkk fdrus vkikr izek.k&i= tkjh fd, tk pqds gSa( vkSj

x % D;k ljdkj izHkkfor Hkkjrh; dkexkjksa dks Hkkjr okil vkus ds fy, l{ke cukus ds fy, vkikr izek.k i= tkjh djus ds fy, loZ {kek&vof/k ds c<+k, tkus ij fopkj dj jgh gS] ;fn gka] rks rRlaaca/kh C;kSjk D;k gS\

mkj

izoklh Hkkjrh; dk;Z ea=h

Jh o;ykj jfo

 

d] [k vkSj x % furkdr uhfr ls dsoy ogh Hkkjrh; izHkkfor gq, gSa tks ogka voS/k fuokZflr rkSj ij :ds gq, FksA 4 uoEcj] 2013 dh fLFkfr ds vuqlkj; 7 eghus dh fj;k;r vof/k ds lekiu ij vFkkZr~ 6 vizSy ls 3 uoEcj] 2013 rd Hkkjrh; nwrkokl] fj;kn dks vkikr izek.k-i= tkjh djus ds okLrs Hkkjrh; dkexkjksa ls dqy 66]729 vkosnu izkIr gq, FksA buesa ls] 41]283 vkosndks dks vkikr izek.k-i= tkjh fd, x, FksA ts)k fLFkr Hkkjrh; dkalqysV] dks dqy 26025 vkosnu izkIr gq, FksA ftlesa ls 19156 dks vkikr izek.k-i= tkjh fd, x, FksA

lnh vjc us fdlh loZ{kek dh ?kksk.kk ugha dh Fkh vr%] loZ{kek vof/k dks c<+kus dk izu gh ugha mBrkA lnh vjc dh ljdkj }kjk furkdr uhfr dks dk;kZfUor djus ds fy, fj;k;r vof/k dh ?kksk.kk dh xbZ Fkh rkfd vksoj LVs djus okys voS/k izoklh viuh dkuwuh fLFkfr lgh djus ;k n.MkRed dkjZokbZ dk lkeuk fd, fcuk lnh vjc NksM+us ds fy, Lo;a dks l{ke cuk ldsaA la;ksx ls kq:vkrh fj;kvr vof/k 6 vizSy] 2013 ls 3 tqykbZ] 2013 rd FkhA mlds ckn bls 3 uoEcj] 2013 rd c<+k;k x;k FkkA

&&&&